Prev
Next

kakimoto arms

2015 AW Campaign Visual

Photographer : Gen Saito
Stylist : Shino Suganuma
Hair : Chikako Utsumi
Color : Harumi Iwakami
Make : Fusako
Prop : Chihiro
Light : Koshiro Ueno
Art Director : Takeshi Nakano