Prev
Next

kakimoto arms

2015 AW Campaign Visual

Photographer : Gen Saito
Stylist : Shino Suganuma
Hair : Tomohiro Kobayashi
Color : Masakazu Kumakura
Make : Fusako
Prop : Chihiro
Light : Koshiro Ueno
Art Director : Takeshi Nakano